ALLAN NORDMARK

Billedkunstner og kurator.

Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi, København 1967-1977.
Maler­skolen, profes­sorer­ne Egil Jacobsen, Harald Leth og Ejler Bille 1967-1969. Gra­fisk Skole, profes­sor Palle Nielsen 1967–1972. (Mere..) Bil­led­hug­ger­skolen, pro­fes­sor Svend Wiig Han­sen 1971. Gra­fisk Skole, profes­sor S. Hjorth Niel­sen 1972–1973. Gra­fisk Skole, profes­sor Dan Ste­rup-Han­sen 1973–1975. Skolen for kunst­pæda­gogik, medie­kunst og kura­ter­ing, pro­fes­sor Helge Ber­tram 1975–1977.

Atelier 17, Paris, hos Stan­ley Wil­liam Hay­ter 1971–1972.

Medlem af: Kunstner­sam­fun­det, Billed­kunst­ner­nes For­bund – BKF, Dan­ske Gra­fikere, Zebra.

Rejser og udlandsophold: Ita­lien 1962, bl.a. i Albi­sola hos Asger Jorn. Fran­krig 1962. Draka­byg­get, Sve­rige hos Jør­gen Nash 1963. Rejse til Grøn­land 1964. Færø­erne og Is­land 1967. Aka­demi­rej­ser med prof. Palle Niel­sen til Eng­land, Hol­land og Sovjet 1968, 1969. Paris 1971-1972. San Ca­tal­do 1974. Wien 1974. Frank­rig 1981, Jævn­lige rej­ser til Paris, Ber­lin og Ita­lien.

Legater: Grafi­ker­lega­tet Marie og Johan Vil­helm Ander­sen 1976. (Mere..) Rundskue­dagens legat 1970, 1975. Ebba Ce­lin­der 1970, 1972, 1973-1978. Gerda Iver­sen 1971,1973. H.C. Koefoed 1971-1975. Hielm­stjerne-Rosen­crone 1970. Ronge 1971 og 1974. Den Franske Stats sti­pen­dium 1971-1972. Theo­philus Hans­ens legat 1974. Foren­in­gen for dansk Kunst 2003. Stat­ens Kunst­fond 2004.

Udvalgte gruppeudstillinger: Exp. Int. d’Été de Bau­haus Si­tu­atio­niste, Draka­bygget 1963, (debut som ma­ler). Grp. Draka 1964. Char­lot­ten­borgs For­års­ud­stil­ling 1967 (debut som gra­fiker) og 1973. Kunst­ner­nes Efter­års­ud­stil­ling 1969 og 1970. Kunst­ner­nes Påske­udstil­ling 1969 og 1971. 2 x 140 Bil­led­kunst­nere i Niko­laj Kir­ke 1973. Pal­le Niel­sen og 36 ele­ver Ars Studeo År­hus 1973, Claus­ens Kunst­handel 1974. Skov­gaard Muse­et 1974. Char­lot­ten­borgs Efter­års­udstil­ling 1976. Clau­sens Kunst­handel 1983. Hobro Bib­lio­tek 1984. Vend­sys­sel Kunst­museum 2006. Vejle Kunst­museum 2008. Mors i Bil­ledet 2009. Danske gra­fik­eres jubilæums­udstil­ling: „Tryk På Tiden“ 2010. Silke­borg Bad 2016. Har som medlem af sam­men­slut­nin­gen Zebra hvert år udstil­let i Den Frie Udstil­lings Byg­ning 1977 - 2003.

Udvalgte separat­udstil­linger: Den Frie Udstil­lings Byg­ning 1973. Ribe Kunst­museum 1976 Char­lot­ten­borg 1976. Skov­gaard Muse­et 1977. Vi­borg Stift­smuseum 1984 og 1986. Gal­leri Wi 1989. År­hus Kunst­akademi 1990. Skov­gaard Museet 1993. Kunst­hal­len Bræn­deri­gården 1997 og 2002. Skov­gaard Museet 2003. Det Dan­ske Kul­tur­in­sti­tut i Ungarn 2005. Vi­borg Kate­dral­skole 2007. Kunst­hal Bræn­deri­gården 2009. Him­mer­lands Kunst­museum 2010. Kunst­hal Bræn­deri­gården 2011. Fre­der­iks­havn Kunst­museum 2015. Vi­borg Museum 2015. Vi­borg Kunst­for­en­ing 2017. Des­uden en lang ræk­ke ud­stil­lin­ger i kunst­for­enin­ger i hele lan­det.

Udsmykninger: Farvekridt­teg­nin­ger Region Midt. Farve­kridt­teg­nin­ger Vi­borg Kom­mune. Gra­fik Vi­borg Kate­dral­skole. 39 gra­fiske blade do­neret af C. L. Davids Legat for slægt og ven­ner til Aal­borg Uni­versi­tet. 34 gra­fi­ske blade Sct. Kjelds­gården, Vi­borg.

Repræsenteret: Sta­tens Museum for Kunst, Kob­ber­stik­sam­lin­gen. Skov­gaard Museet. Vejle Kunst­museum. Dan­marks Radio. Kastrup­gård­sam­lin­gen. Det Kon­ge­lige Danske Kunst­aka­demi, Gra­fisk Skole. Ar­bej­der­museet. Aka­de­miet for de Skøn­ne Kun­ster. Aal­borg Uni­ver­sitet.

Bogillustrationer: Peter Seeberg: At se på Viborg at være i. Viborg 1978. Bjarne Alsinger: Rundt i ga­der­ne om gade-, vej- og sted­navne i Vi­borg Kom­mune. Vi­borg 1983. Tek­ster om Skals Hånd­arbejds­skole og Skals Hånd­arbejds­semi­nar­ium 1982, teg­nin­ger. Vi­borg Amt 1994, farve­kridt­teg­nin­ger. Ar­bej­der­sang­bogen 1999|2000|2005. Dansk Gra­fik 1985. Danske gra­fik­ere: Ind­tryk­udtryk- aftryk 2008. Mors i Bil­le­det 2009. Gra­fik 2009. Al­lan Nord­mark: Gra­fik 2009. Jørgen Worsøe: De Fire Års­tider 2011- træ­snit. Mar­tin Ander­sen Nexø: En Duel 2013.

Stillinger og hverv: Med­ejer af Gal­leri 38, Torve­gade 38, Khb. 1973-75. Lek­tor i bil­led­kunst ved Vi­borg Kate­dral­skole 1977-2007. Med­lem af besty­rel­sen for Arbej­der­nes Kunst­fore­ning. Med­lem af besty­rel­sen for Skov­gaard Museet. Med­lem af besty­rel­sen for for­enin­gen Danske Gra­fik­ere.